SuperFly Arena Taisyklės

„SUPERFLY ARENA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
galite atsisiųsti čia.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. „SuperFly Arena“ batutų aikštelė sudaryta iš 38 batutų.
1.2. „SuperFly Arena“ suteikia lankytojui ir jo lydimiems asmenims teisę lankytojo ir jo lydimam asmeniui pasirinktą laikotarpį šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis naudotis teikiama pramoga, o svečias už tai įsipareigoja sumokėti „SuperFly Arena“ nustatytą užmokestį.
1.3. Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką ir išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar kitų praradimų.
1.5. Šios taisyklės yra taikomos visiems lankytojams. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
1.6. Kiekvienas lankytojas ir jo lydimas asmuo prieš pradėdamas pramogauti privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis.
1.7. Teisę naudotis pramoga ant mobilios aikštelės turi nuo 10 iki 50 metų amžiaus kategorijos asmenys, patvirtinę savo parašu, kad susipažino su šiomis taisyklėmis. Jeigu lankytojas yra nepilnametis, su šiomis taisyklėmis yra supažindinami jo tėvai/globėjai, kurie pasirašydami šias taisykles, įsipareigoja su jomis supažindinti jų globojamus nepilnamečius asmenis ir įsipareigoja užtikrinti, kad nepilnamečiai asmenys jų laikytųsi.
1.8. Pramogomis ant mobilios aikštelės neturi teisės naudotis:
1.8.1. Asmenys apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų, taip pat tie asmenys, kurie pažeidinėja viešąją tvarką, kelią grėsmę savo ir kitų žmonių saugumui ir sveikatai.
1.8.2. Asmenys turintys sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų jų ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.
1.9. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus ar kitų aplinkybių (tėvų/globėjų sutikimo turėjimas) pramogų parko kasininkas ar kitas darbuotojas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio/studento pažymėjimą ar pan.).
1.10. Lankytojas už naudojimasi pramoga ant mobilios aikštelės laikotarpį (toliau – Naudojimosi laikas) sumoka „SuperFly Arena“ nustatytą užmokestį (toliau – Užmokestis). Už laikotarpį, kurį lankytojas ar jo lydimas asmuo naudojasi pramoga ant mobilios aikštelės, pasibaigus Naudojimosi laikui, lankytojas įsipareigoja „SuperFly Arena“ papildomai sumokėti Užmokestį kainininke nustatytomis kainomis.
1.11. Jei lankytojas nesumoka už pramogų parke praleistą laiką ir / ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
1.12. Pramoga ant mobilios aikštelės gali naudotis tik geros fizinės būklės asmenys. Asmenys iki 16 metų amžiaus gali naudotis paslauga tik prižiūrimi suaugusiųjų arba kai yra pateikiami rašytiniai tėvų/globėjų sutikimai.
1.13. Asmenys turi pasirūpinti, kad jų apranga būtų tinkama fizinių jėgų ir ištvermės reikalaujančių veiksmų atlikimui.
1.14. Saugumo sumetimais lankytojai gali užsidėti apsaugos priemones, t.y. šalmus, alkūnės pagalvėles, antkelius.
2. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Lankytojas turi teisę:
2.1.1. Reikalauti, kad atsakingas pramogos ant mobilios aikštelės darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lankytojui pradedant naudotis teikiamomis paslaugomis.
2.1.2. Naudotis pramoga ant mobilios aikštelės gali tik apmokėjęs pasirinktos trukmės/dydžio mokestį.
2.1.3. Reikalauti, kad „SuperFly Arena“ atlygintų lankytojo patirtą žalą šiose taisyklėse ir LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.2. Lankytojas įsipareigoja:
2.2.1. Griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Elgtis protingai, apdariai ir saugiai, kad jo veikimu ar neveikimu, jam ar tretiesiems asmenims nebūtų padaryta žala.
2.2.2. Vykdyti pramogos ant mobilios aikštelės atstovų nurodymus dėl saugos ir kitų reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi.
2.2.4. Pramoga ant mobilios aikštelės naudotis pagal jos paskirtį ir rūpintis savo ir asmenų už kuriuos jis atsakingas sveikatos ir turto apsauga, taip pat, užtikrinti, kad jo ar asmenų už kuriuos jis atsakingas fizinės galimybės ir sveikatos būklė atitinka „SuperFly Arena“ pramogą.
2.2.5. Mobilioje aikštelėje nešiukšlinti, kitaip jos neteršti, neniokoti turto ar neatlikti, kitų neteisėtų ar gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančių veiksmų.
2.2.6. Atidžiai susipažinti su saugumo reikalavimais ir jų laikytis, taip pat išklausyti darbuotojų nurodymų ir jų laikytis.
3. „SuperFly Arena“ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. „SuperFly Arena“ turi teisę:
3.1.1. į „SuperFly Arena“ mobiliąją aikštelę neįleisti ar iš jos pašalinti asmenis, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, higieninei mobiliosios aikštelės būklei ir / ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms, taip pat tiems asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų.
3.1.2. į „SuperFly Arena“ mobiliąją aikštelę neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių. Taip pat pašalinti asmenis, kurie šių taisyklių nesilaiko.
3.1.3. bet kuriuo metu pakeisti teikiamų paslaugų jų įkainius be išankstinio įspėjimo.
3.1.4. pašalinti iš „SuperFly Arena“ mobiliosios aikštelės lankytojus, kurie, pažeidžia „SuperFly Arena“ pramogos taisykles ar mobilioje aikštelėje elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai lankytojams negrąžinami.
3.2. „SuperFly Arena“ įsipareigoja:
3.2.1. laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lankytojams paslaugas „SuperFly Arena“ mobilioje aikštelėje.
3.2.2. Suteikti lankytojams visą jų pageidaujamą ir „SuperFly Arena“ turimą informaciją, susijusią su teikiama paslauga ir taisyklėmis.
3.2.3. Užtikrinti mobiliosios aikštelės priežiūrą.
4. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS
4.1. „SuperFly Arena“ mobilioje aikštelėje planuojantys pramogauti lankytojai įsitikinti, kad jų ir asmenų už kuriuos jie atsakingi (nepilnamečių asmenų) sveikatos būklė leidžia naudotis teikiama paslauga.

4.2. Lankytojams, nešiojantiems bet kokios rūšies akinius, rekomenduojama naudotis pramogų parke teikiamomis paslaugomis tik pritvirtinus prie akinių raištelius.
4.3. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į mobiliąją aikštelę nesinešti brangių ir vertingų daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti arba būti pamesti.
4.4. Lankytojams primygtinai nerekomenduojama naudotis teikiama paslauga užsidėjus bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius.
5. ATSAKOMYBĖ
5.1. Lankytojas, padaręs žalą mobiliąjai aikštelei, joje esančiam turtui, lankytojų turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.
5.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su „SuperFly Arena“ žaidimo taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi.
5.3. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą mobiliojoje aikštelėje, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam „SuperFly Arena“ darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.
5.4. Lankytojui mobilioje aikštelėje patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl „SuperFly Arena“ kaltės, „SuperFly Arena“ atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.
5.5. „SuperFly Arena“ nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo mobiliojoje aikštelėje patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse patvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.
5.6. „SuperFly Arena“ neatsako už lankytojų asmeninius daiktus ar tai, kad jie buvo prarasti ir / ar sugadinti.